• nussza442

สาระดีๆที่ทุกๆคนต้องอ่าน !!

อัพเดตเมื่อ: ต.ค. 5พระพิฆเณศ เทพแห่งศิลปะในคติของไทย เหตุใดผู้เรียนศิลปะจึงบูชาพระพิฆเนศ พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร หรือ พระคเณศ หรือ พระวิฆเณศวร หรือ วิฆเนศ เป็นเทพในศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ เป็นเทพเจ้าแห่งความรอบรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคความขัดข้อง ไมเคิล ไรท (Michael Wright) นักเขียนนักวิชาการผู้ล่วงลับ เขียนไว้ในหนังสือจากเครือมติชน ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ “พระพิฆเนศ มหาเทพฮินดู ชมพูทวีป และอุษาคเนย์” ว่า คนไทยถือว่าพระพิฆเนศเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ คาดว่า รับมาจากศาสนาพราหมณ์ที่ถือพระพิฆเนศเป็นเทพองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆ พระพิฆเนศอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เห็นได้จากการพบรูปสลักพระพิฆเนศในเทวสถานตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ตามตำนาน พระพิฆเนศวรเป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวี มีรูปกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง ตำนานหนึ่งของพระพิฆเนศ คือ ปราชญ์ที่ใช้ งาส่วนที่หัก จาร หรือเขียนเรื่อง “มหาภารตยุทธ” วรรณคดีสำคัญของอินเดียโบราณลงในใบลาน ตามคำบอกเล่าของฤๅษีวยาสะ ทำให้ได้รับความเคารพนับถือในฐานะผู้ประสาทความรู้ทางอักษรศาสตร์ จึงเชื่อกันว่าเด็กหรือ ผู้ที่จะเริ่มเรียนหนังสือหรือจะเข้าสอบ ต้องไหว้พระพิฆเนศเสียก่อนพระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการ ความสำเร็จ ขจัดความขัดข้องทั้งปวง คนในสมัยก่อนมักพูดกันว่า "อยากเก่งทางรบ ทางการสงครามให้ไหว้พระขันฑกุมาร แต่หากอยากเก่งทางศิลปะและการแต่งหนังสือให้ไหว้พระพิฆเนศวร" แม้นว่าเทพทั้ง 2 องค์นี้ จะเป็นพี่น้องกัน (พระพิฆเนศวรเป็นพี่ชายของพระขันฑกุมาร) แต่ดูเหมือนว่าจะเก่งกันคนละด้าน เนื่องจากพระขันฑกุมารนั้นถือกันว่าเป็นเทพเสนาและการสงคราม ส่วนผู้เป็นพี่คือพระพิฆเนศวรนั้น จะเก่งทางด้านศิลปะและการแต่งหนังสือในเมืองไทยนั้นเรามักจะเห็นคนที่ทำงาน หรือเรียนทางด้านศิลปะนิยมกราบไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศวรกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากคนไทยถือกันว่าการกราบไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศวรนี้จะช่วยให้เก่งทางด้านศิลปะ การแต่งหนังสือจะไม่พบอุปสรรค ขวากหนามและความขัดข้องหมองใจทั้งปวงก็จะถูกขจัดปัดเป่าจนหมดสิ้น พระพิฆเนศวร ตามความหมายแปลว่าหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง หรือบางคราวจึงมีพระนามว่า สิทธิบดี บางคราวก็เรียก คณปุคระ แปลว่าเหมือนโคผู้นำฝูงโค พระคเณศได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแขนงต่างๆ มากมาย ระดับเล็กๆ เป็นตั้งแต่เทพเจ้าประจำเรือน, ประจำหมู่บ้าน, เทพแห่งการเก็บเกี่ยว, เทพผู้ขจัดความชั่วร้าย ซึ่งมีคุณสมบัติแห่งความรอบรู้ ชาญฉลาด และเชี่ยวชาญในศาสตร์วิทยาทุกแขนง เป็นต้นว่าศิลปะ และอักษรศาสตร์ นอกจากนี้พระพิฆเนศวรยังได้ชื่อเป็นเทพสากล เพราะบัญญัติแห่งศาสนพิธีของฝ่ายพราหมณ์-ฮินดู ได้สถาปนาให้เป็นเทพพระองค์แรก ซึ่งต้องกราบไหว้บูชาก่อนเริ่มมงคลพิธีใดๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม ยกเว้นงานเดียวที่ห้ามอาราธนา คือ งานศพ ด้วยถือว่าเป็นอวมงคลพิธี พระคเณศหรือพระวิฆเนศวรนี้ ตามความนิยมแห่งไสยศาสตร์ว่า เป็นเจ้าแห่งความรู้ เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง หรือบางทีก็เรียกว่า สิทธิบดี (เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง) บางพวกก็เรียกว่า อขุรถ (ขี่หนู), คชมุข (หน้าเป็นช้าง), เอกทนต์ (งาเดียว), ลัมพกรรณ (หูยาน), สัมโพทร (ท้องยาน), หรือทวิเทต (ตัวสองลอน) พระคเณศวร เป็นเทพเจ้าด้านศิลปะทั้งมวล ไม่ว่าการตกแต่ง การวาด การปั้น วรรณศิลป์ทุกชนิด ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ดังนั้นบทไหว้ครูงานเขียนการเซ่นไหว้บูชาเพื่อขอพรชาวช่าง จึงมีการอันเชิญเทพพระคเณศวรมาเป็นเทพบันดาลความไม่ขัดข้อง ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งผองให้สิ้นไป ทำให้งานศิลป์พบความสำเร็จสมประสงค์ พระพิฆเนศวร์ เทพในศาสนาฮินดู ซึ่งมีกายเป็นคน เศียรเป็นช้าง มีคติความเชื่อที่ว่า พระพิฆเนศวรเป็นเทพแห่งอุปสรรค ผู้สามารถบันดาลให้เกิดหรือขจัดเสียซึ่งอุปสรรคทั้งปวง และอำนวยความสำเร็จให้บังเกิดขึ้น สำหรับในเมืองไทย ความเชื่อ เกี่ยวกับพระพิฆเนศวร์ ได้วิวัฒนาการจากคติของเทพแห่งอุปสรรคไปสู่ความหมายที่หลากหลายโดยเฉพาะการเป็นเทพแห่งศิลปวิทยา คเณศ มาจาก คณ + อิศ หมายถึงเจ้าแห่งคณะ คือ ผู้เป็นใหญ่ แห่งคณะของพระอิศวร พระอิศวรกับพระอุมามีโอรสสององค์ คือ พระคเณศกับ พระขันฑกุมาร พระคเณศเป็นโอรสองค์โต มีเศียรเป็นช้าง ถือเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ การแต่งหนังสือ เป็นเทพเจ้าประจำหมู่บ้าน และเทพประจำเรือน เป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวง พระคเณศคือเทพแห่งความรู้ สติปัญญา ศิลปศาสตร์เป็นใหญ่เหนืออุปสรรคทั้งมวล และเป็นเทพผู้อยู่เหนือการรจนาหนังสือด้วย กรมศิลปากรใช้รูปพระคเณศมีวงล้อมรอบ 7 วงเป็นดวงตาประจำกรม ซึ่งวงกลมทั้ง 7 หมายถึง แก้ว 7 ดวง อันเป็นเครื่องหมายแทนศิลปะ 7 อย่าง คือ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วาทศิลป์ และอักษรศาสตร์

ดู 2 ครั้ง
  • flogo_RGB_HEX-BRC-Site-250
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • 99cf3909d459

095-4619497

©2020 by www.garnnapratee.com 0954619497